Allmänna Villkor

1. Tillämplighet och definitioner
1.1 
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal varigenom en kund (”Köparen”) köper produkter från Deros Tryck & Design AB (”Säljaren”) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

1.2 Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Deros Tryck & Design AB.

1.3 Köparen försäkrar att de allmänna villkoren är lästa och godkända innan beställnng görs.

 

2. Avtalets ingående och innehåll
2.1 
Säljarens offert är inte bindande. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur via mail.

3. Priser
3.1 
Samtliga priser i offerter, orderbekräftelse och fakturor är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt. Köpare står för fraktkostnader och emballage.

 

4. Produkt
4.1 
Samtliga produktbilder som skickas som digitalt korrektur skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av köparen innan fullständig beställning läggs.

4.2 Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

4.3 Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, rengöras/tvättas och underhållas.

 

5. Korrektur
5.1 
Vid avtal innehållandes tryckta produkter får Köparen godkänna ett digitalt korrektur via mail. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

5.2 Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igenom korrekturet och se till att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc övergår på Köparen.

5.3 Om Köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Säljaren. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som Köparen godkänner.

5.4 Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

 

6. Märkning
6.1 
Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck eller brodyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

6.2 Vid brodyr uppskattas den av Köparen angivna färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

6.3 Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

6.4 Köpare har möjlighet att beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

6.5 Säljaren bär fullt ansvar för att tryckta plagg tvättas enlig de tvättinstruktioner som tillhandahålls av Säljaren.

 

7. Leveranstid
7.1 
Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; “uppskattat” och “avtalat”. Uppskattat är standard.

7.2 Ett uppskattat leveransdatum anges i dagar och räknas från den dag då Köparen godkänner offerten. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.

7.3 Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då Köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Säljaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.

7.4 Säljaren ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

7.5 Det är Köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

7.6 Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00 om inte annat avtalats.

7.7 Normal leverantid för 1-9 meter är 8 arbetsdagar och ordrar på 10-25 meter är leveranstiden 10 dagar. För ordrar på mer än 25 meter är leveranstid enligt överenskommelse. OBS! Helger och helgdagar är inte inräknade i leveranstiden.

8. Transport & Leveransvillkor 
8.1
 Köparen ansvarar för att informera Säljaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.

8.2 Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00.

8.3 Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, såsom trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till Säljare innan Köparen godkänner offert.

8.4 Säljaren har rätt att del leverera en beställning, om ej annat avtalats skriftligen.

8.5 Säljaren förmedlar alltid angiven kontaktinformation till speditör vid leverans, men kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

8.6 Köparen är ansvarig för att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

 

9. Betalning
9.1 
Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkönd offert. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert.

9.2 Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via kontantfaktura.

9.3 Om Köparen (enl. 9.2)  har angivit avtalat leveransdatum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.

9.4 Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura utskickad och även betala 60 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

 

10. Returrätt
10.1 
Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

 

11. Annullering
11.1 
Om ett Avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller annan leverantör inhämtas och godkännas.

11.2 Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) själiga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avvecklingskostnader med ett minimum på 950 kr per avtal.

 

12. Reklamation
12.1 
Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen på reklamation@derostryck.se och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.

12.2 Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller försenad leverans.

12.3 Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förrloras rätten att åberopa felet.

12.4 Vid godkänd reklamation skall hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan Säljaren givit samtycke.

 

13. Referens
13.1 
Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

 

14. Friskrivningar
14.1 
Säljaren ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om Säljaren har modifierat, skapat eller tillverkat Produkten enlig Köparens anvisningar eller enligt Köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

14.2 Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom, på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för Produkten gått över på Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

 

15. Befrielsegrund
15.1 
Om fullgörande av Säljarens åtganden förhindras på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, såom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, änndrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av elenergi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

 

16. Säljarens ansvar
16.1 
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

 

17. Tvist
17. 1 
Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Malmö Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Malmö och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Deros Tryck & Design AB från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Deros Tryck & Design AB så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.